ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 027, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

                                                  ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರುಗಳ ನೋಂದಾವಣೆಗೆ: ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

                                          ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಕಳುಹಿಸಲು: complaints@mybmtc.com

                                                           ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: 1-800-425-1663
                                                                     

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜು (ಯಾದವ್),

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು,

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3

ಶ್ರೀ. ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

4

ಡಾ|| ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಶ್ರೀ. ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7

ಶ್ರೀ. ಹರ್ಕೇಶ್ ಮೀನಾ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾರಿಗೆ),

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
8

ಶ್ರೀ. ಎo.ಜಿ. ಗಂಗರಾಮಯ್ಯ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಗoಗಯ್ಯ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ  ಸೋoಪುರ ಹೋಬಳಿ,
ಶಿವಗoಗೆ ಅoಚೆ, ನೆಲಮoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ,

ಕೋo ಶ್ರೀ.ಮುನಿರರಾಜು,#39, ಹರಿಜನ ಕೊಲೊನಿ,
ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
10

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ .ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಾಳಸoದ್ರ,
ಯಲಹoಕ ಹೋಬಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
11

ಶ್ರೀ. ಮೂರ್ತಿ. ಆರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರoಗಪ್ಪ, #112, ಪ್ರಶಾoತಿ ನಿವಾಸ,
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಮoಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಹರಿಸಿನಕುoಟೆ ಅoಚೆ,
ನೆಲoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
12

ಶ್ರೀ. ಈ. ಶೇಖರ್,

ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, #18, ಹಳೇ #16,
ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
13

ಶ್ರೀ.ಜಿ. ರಾಮಣ್ಣ,

#803, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್,
ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‍‍‍‍‍560096.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
14

ಶ್ರೀ. ಜೆ. ನಟರಾಜ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀಜಾನಕಿರಾಮ್, #12,
ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
15

ಶ್ರೀ.ಎಂಬಡಕಪ್ಪ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ .ಮುನಿಯಪ್ಪ, ದ್ಯಾವಸoದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಹಾರಗದ್ದೆ oಚೆ,
ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
16

ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ,

ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
17

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, #7, 7ನೇ ಮೈನ್, 7ನೇ ಅಡ್ದ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಕಾ
oಬರಿ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 1ನೇ ಹoತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಶ್ರೀ. ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 080-22537501 md@mybmtc.com
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)   ಶ್ರೀ  ಬಿಶ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. 080-22537509 directorit@mybmtc.com
3 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ )

ಡಾ||  ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ  ಎ.ಎನ್ 

, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.

 

080-22537513 directorsv@mybmtc.com

 

ದರ್ಜೆ-1 (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ)

1    ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು    ಗಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಸಿ 7760991124 dycme@mybmtc.com
2 ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 7760991064 cme@mybmtc.com
3 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ರೇಣುಕೇಶ್ವರ್ ಬಿ ಸಿ 7760991100 gmp@mybmtc.com
4 ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ  ಪ್ರೇಮಲತಾ ಬಣವಿ 

7760991149

clo@mybmtc.com
5 ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಟಿ .ಆರ್ 7760991185 cce1@mybmtc.com
6 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಕೆ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್

7760991010

gmt@mybmtc.com
7 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) ಮಿನುಲ್ಲಾ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್        7760991155 ctmc@mybmtc.com
8 ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಶ್ರೀ  ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 7760991151 cosp@mybmtc.com
9
ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ

 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್

 

7760991081 csvo@mybmtc.com
10 ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಕೆ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ 7760991076  
11 ಮುಖ್ಯ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ|| ಹರೀಶ್

7760991390

cmo@mybmtc.com

12 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಮಾಮಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. 7760991455 caofa@mybmtc.com
ದರ್ಜೆ-1ಹಿರಿಯ.  
1 ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಗೇಂದ್ರ           7760991015 csm@mybmtc.com
2 ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಮಾ.ಸಂ.ಇ),ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ ಮಿನುಲ್ಲಾ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್
 (ಪ್ರಭಾರ)
7760991105 cmhrd@mybmtc.com
3 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ಹುಲ್ಲಾ 7760991007 clwo@mybmtc.com
4
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎನ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್
7760991201 cpso@mybmtc.com
5 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ರೈ
 
7760991787 dccentral@mybmtc.com
6 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ                        (ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ) ಶ್ರೀ.ಸದಾನಂದ ಕೆ.ಜಿ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com
7 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  (ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ) ಎನ್.ಕೆ.  ಬಸವರಾಜ್
 
7760991211 dcwest@mybmtc.com
8 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಶ್ರೀ ಹಿವರ್ಧನ  ನಾಯ್ಡು ಅಲ್ಲೂರಿ

 

7760991133 wmcws1@mybmtc.com
9 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ)

ಇನಾಯತ್ ಬಾಗ್
ಬಾನ್

7760991131 dcsouth@mybmtc.com
10 ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಣುಕೇಶ್ವರ್ ಬಿ ಸಿ (ಪ್ರಭಾರ) 7760111007 boardsec@mybmtc.com
11 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎಂ.ಸಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ   7760991124 dycme@mybmtc.com
 
12 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ   7760991249 dycao@mybmtc.com
13 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ[ಐಎ] ಹೇಮಾಲತಾ 7760991242 dycaoia@mybmtc.com  
14 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಟಿ 7760991174 civildepartmentbmtc@gmail.com
15 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ)
ಬಸವರಾಜು
7760997176    -
16 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ರಾಧಾ ಎಲ್. ಗುಂಡಲ್ಲಿ 7760991154                  -
17 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಎಂ     7760991180 esto@mybmtc.com
 
18 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ)
ಎಂ  ರಮೇಶ್
7760991191 dceast@mybmtc.com

ದರ್ಜೆ-1, ಕಿರಿಯ.

19 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ಎಸ್

ಮದ್ದೋಡಿ

7760991257  
20 ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್ / ಸಹಾಯವಾಣಿ(24/7)   1800 425 1663