ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 027, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

                                                  ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರುಗಳ ನೋಂದಾವಣೆಗೆ: ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

                                          ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಕಳುಹಿಸಲು: complaints@mybmtc.com

                                                           ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: 1-800-425-1663
                                                                     

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜು (ಯಾದವ್),

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು,

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3

ಶ್ರೀ. ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

4

ಡಾ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಡಾ. ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7

ಶ್ರೀ. ಹರ್ಕೇಶ್ ಮೀನಾ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾರಿಗೆ),

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

 
ನಿರ್ದೇಶಕರು
8

ಶ್ರೀ. ಎo.ಜಿ. ಗಂಗರಾಮಯ್ಯ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಗoಗಯ್ಯ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ  ಸೋoಪುರ ಹೋಬಳಿ,
ಶಿವಗoಗೆ ಅoಚೆ, ನೆಲಮoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ,

ಕೋo ಶ್ರೀ.ಮುನಿರಾಜು,#39, ಹರಿಜನ ಕೊಲೊನಿ,
ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
10

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ. ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಾಳಸoದ್ರ,

ಯಲಹoಕ ಹೋಬಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
11

ಶ್ರೀ. ಮೂರ್ತಿ. ಆರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರoಗಪ್ಪ, #112, ಪ್ರಶಾoತಿ ನಿವಾಸ,
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಮoಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಹರಿಸಿನಕುoಟೆ ಅoಚೆ,
ನೆಲoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
12

ಶ್ರೀ. ಈ. ಶೇಖರ್,

ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, #18, ಹಳೇ #16,
ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
13

ಶ್ರೀ.ಜಿ. ರಾಮಣ್ಣ,

#803, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್,
ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‍‍‍‍‍560096.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
14

ಶ್ರೀ. ಜೆ. ನಟರಾಜ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀಜಾನಕಿರಾಮ್, #12,
ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
15

ಶ್ರೀ.ಎಂಬಡಕಪ್ಪ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ .ಮುನಿಯಪ್ಪ, ದ್ಯಾವಸoದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಹಾರಗದ್ದೆ oಚೆ,
ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
16

ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ,

ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
17

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, #7, 7ನೇ ಮೈನ್, 7ನೇ ಅಡ್ದ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಕಾ
oಬರಿ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 1ನೇ ಹoತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಶ್ರೀ. ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 080-22537501 md@mybmtc.com
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)   ಶ್ರೀ  ಬಿಶ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. 080-22537510 directorit@mybmtc.com
3 ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ )

ಡಾ||  ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ  ಎ.ಎನ್,     ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.

080-22537511 directorsv@mybmtc.com

ದರ್ಜೆ-1 (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ)

1 ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ಪಿ ಮಿನುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ 7760991155 gmp@mybmtc.com
2 ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಟಿ .ಆರ್ 7760991185 cce1@mybmtc.com
3 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು( ಆಚರಣೆ)       ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ 7760991010 gmt@mybmtc.com
4 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ವಾಣಿಜ್ಯ) ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ  ಐ ವಿ ಹೆಗ್ಡೆ   7760991101 ctmc@mybmtc.com
5 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಮಾಮಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ 7760991445 caofa@mybmtc.com
6 ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು   (ಎಂ) ಗಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಸಿ 7760991129 cmem@mybmtc.com
7 ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಿ) ಬಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 7760991064 cmep@mybmtc.com
8 ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ 7760991149 clo@mybmtc.com
9 ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 7760991007 boardsec@mybmtc.com
10 ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ 7760991081 csvo@mybmtc.com
11 ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಗಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ.ಸಿ 7760991129 cosp@mybmtc.com
ದರ್ಜೆ-1ಹಿರಿಯ.  
1 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ              (ಉತ್ತರ  ವಲಯ) ನವೀನ್ ಟಿ.ಆರ್ 7760991132 dcnorth@mybmtc.com
2 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ    ವಲಯ) ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 7760991131 dcsouth@mybmtc.com
3

ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  (ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ)

ರಮೇಶ್ ಎಂ
7760991211 dccentral@mybmtc.com
4 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ   ವಲಯ)
ಬಸವರಾಜು ವಿ
7760997176 dcwest@mybmtc.com
5 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ   ವಲಯ)
ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಆರ್
7760991191 dceast@mybmtc.com
6 ವಿಭಾಗೀಯ‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಈಶಾನ್ಯ  ವಲಯ)
ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎಂ
7760991090 dcnortheast@mybmtc.com
7 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ  ಆರ್ 7760991249 dycao@mybmtc.com
8 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪುಷ್ಪಲತಾ 7760991204 dycpm@mybmtc.com
9 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ[ಐಎ] ಹೇಮಾಲತಾ ಕೆ 7760991242 dycaoia@mybmtc.com
10 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಟಿ 7760991174 civildepartmentbmtc@gmail.com
11 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಎಂ  7760991180 esto@mybmtc.com
12 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸದಾನಂದ ಕೆ.ಜಿ. 7760991151 dycosp@mybmtc.com
13 ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ನಾಗೇಂದ್ರ           7760991015 csm@mybmtc.com
14 ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಕೆ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ 7760991076 -
15 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಿವರ್ಧನ  ನಾಯ್ಡು ಅಲ್ಲೂರಿ
7760991133 wmcws1@mybmtc.com
16 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ರೈ 7760991787 clwo@mybmtc.com
17
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎನ್
7760991201 cpso@mybmtc.com
18 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ (ಮಾ.ಸಂ.ಅ.ಇ) ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪಿ 7760991105 cmhrd@mybmtc.com

ದರ್ಜೆ-1, ಕಿರಿಯ.

  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ಎಸ್

ಮದ್ದೋಡಿ

7760991257 pro@mybmtc.com
 ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್
   ಸಹಾಯವಾಣಿ(24/7) 1800 425 1663 complaints@mybmtc.com