ಬೆಂ ಮ ಸಾ ಸಂ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ದಿನಾಂಕದಂತೆ:
July 17, 2017
ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ6315
ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ6328
ದೈನಂದಿನ ಸೇವಾ ಕಿಮೀ11.99 ಲಕ್ಷ 
ಬಸ್ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 74697
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚಾರ ಆದಾಯ ರೂ.4.40 ಕೋಟಿ
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ3.97 ದಶಲಕ್ಷ 
ಡಿಪೊಗಳು43
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು53
ಸಿಬ್ಬಂದಿ 34161
ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಪಾತ5.6
 ಬಸ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ4ನೇ ದಿನಾಂಕ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)