ಬೆಂ ಮ ಸಾ ಸಂ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ದಿನಾಂಕದಂತೆ:
February 21, 2017
ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ6149
ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ6212
ದೈನಂದಿನ ಸೇವಾ ಕಿಮೀ11.93 ಲಕ್ಷ 
ಬಸ್ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 73775
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚಾರ ಆದಾಯ ರೂ.3.64 ಕೋಟಿ
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ5.02 ದಶಲಕ್ಷ 
ಡಿಪೊಗಳು43
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು53
ಸಿಬ್ಬಂದಿ 34628
ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಪಾತ5.6
 ಬಸ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ4ನೇ ದಿನಾಂಕ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)