ಬೆಂ ಮ ಸಾ ಸಂ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ದಿನಾಂಕದಂತೆ:
January 18, 2017
ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ6183
ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ6207
ದೈನಂದಿನ ಸೇವಾ ಕಿಮೀ12.09 ಲಕ್ಷ 
ಬಸ್ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 73775
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚಾರ ಆದಾಯ ರೂ.3.85 ಕೋಟಿ
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ5.02 ದಶಲಕ್ಷ 
ಡಿಪೊಗಳು43
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು53
ಸಿಬ್ಬಂದಿ 34786
ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಪಾತ5.6
 ಬಸ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ4ನೇ ದಿನಾಂಕ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)