ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಯುತ/ ಅಧಿಕಾರೇತರ

1

ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು(ಯಾದವ್)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. 

ಶ್ರೀ.ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3

ಡಾ|| ಏಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

4

ಡಾ|| ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
5

ಶ್ರೀ  ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
6

ಶ್ರೀ  ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
7

ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಚೇರಿಯನ್,

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಸಾರಿಗೆ)
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು
8

ಶ್ರೀ. ಎo.ಜಿ. ಗಂಗಾರಾಮಯ್ಯ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ.ಗoಗಯ್ಯ್,ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ  ಸೋoಪುರ್ ಹೋಬಳಿ,
ಶಿವಗoಗೆ ಅoಚೆ,ನೆಲಮoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
9

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ,

ಕೋo ಶ್ರೀ.ಮುನಿರರಾಜು,#39, ಹರಿಜನಕೊಲೊನಿ,
ಹಳೇ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
10

ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾಱರ್,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ .ಮುನಿಯಪ್ಪ,ಅಲ್ಲಾಳಸoದ್ರ,
ಯಲಹoಕ ಹೋಬಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
11

ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ.ಆರ್,

ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರoಗಪ್ಪ,#112,ಪ್ರಶಾoತಿ ನಿವಾಸ,
ಬಿ.ಹೆಚ್  ರಸ್ತೆ,ಬಿನ್ನಮoಗಲ ಗ್ರಾಮ,ಹರಿಸಿನಕುoಟೆ ಅoಚೆ,
ನೆಲoಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾoತರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
12

ಶ್ರೀ ಈ.ಶೇಖರ್,

ಬಿನ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೂರ್ತಿ,#18,ರಸ್ತೆ,ಹಳೇ #16,
ಕಾಕ್ಸ್ ಟೂನ್,ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
13

ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ,

#803,3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್,
ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ‍‍‍‍‍560096.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
14

ಶ್ರೀ  ಜೆ.ನಟರಾಜ್,

ಬಿನ ಶ್ರೀ,ಜಾನಕಿರಾಮ,#12,
ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಹಲಸೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
15

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಬಡಕಪ್ಪ,

ಬಿನ್ ಶ್ರೀ .ಮುನಿಯಪ್ಪ,ದ್ಯಾವಸoದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಹಾರಗದ್ದೆ oಚೆ,
ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ,ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
16

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ,

ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ,ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
17

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್,

ಬಿನ ಲೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್,#7,7ನೇ ಮೈನ್,7ನೇ ಅಡ್ದ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಕಾ
oಬರರಿ ನಗರ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 1ನೇ ಹoತ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು