ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶಿನಿಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳಿವೆ?

ಕನ್ನಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶಿನಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:45 ಕ್ಕೆ  ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 08:00 ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಬ.ನಿ.ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.