ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶಿನಿ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಕನ್ನಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶಿನಿಯು(ಬೆಂಗಳೂರು ರೌಂಡ್ಸ್) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸೇವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.