ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶಿನಿ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತುವಳಿಯ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ?

ಕನ್ನಡ

ಹೌದು.