ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಕನ್ನಡ

ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.