ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

2011-12 ರಿಂದ 2016-17(ಫೆಬ್ರವರಿ-೧೭ ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

Updated on: ಶುಕ್ರವಾರ, 31 March, 2017 - 17:21
I. ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ:         
ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳು 2011-12 2012-13
 

2013-14

2014-15

 

2015-16

2016-17(ಫೆಬ್ರವರಿ-

17 ರವೆರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

1.ಘಟಕಗಳು  37 39 39 40 40 43
2.ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

73

217

334 -229 -28 -5
3.ಆಚರಣೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

5922

6139

6473 6244 6216 6211
4.ಹೊಸ  ವಾಹನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ

385

549

838 197

0

48
5.ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು  299 268 492 450 120 284
6.ಆಚರಣೆಯಾದ ವಾಹನಗಳು

6162

6431

6775 6522 6401 6167
7.ಶೇಕಡ ರದ್ದತಿ  3.2 5.4 4.8 8.4 10.7 14
8. ದಿನವಹಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
      ಕಿಮಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
12.72 12.71 13.14 12.90 12.21 11.52
9.ವಾಹನ  ಉಪಯುಕ್ತತೆ 
      (ಕಿ.ಮೀ.) 
224.6 221.1 218.2 214.5 208.5 206.4
10.ಶೇಕಡ ವಾಹನ 
       ಬಳಕೆ
92.9 90.8 91.2 90.5 90.9 88.9
11.ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್  3.97 3.84 3.82 3.79 3.76 3.74
12.ಅವಘಡಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  2396 3488 3521 2754 2570 2246
13.ಅವಘಡಗಳ  ಪ್ರಮಾಣ 10,000 ಕಿಮಿ ಗೆ 0.05 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
14.ಅಪಘಾತಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  485 378 370 388 338 270
15.ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ  0.10 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07
16.ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

32297

34278

36079 36474 35554 34378

 

Updated on: ಶುಕ್ರವಾರ, 31 March, 2017 - 17:33

II.ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ:
 

ವಿವರಗಳು 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

2016-17
(ಫೆಬ್ರವರಿ-17 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

1.ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 4655.20 4638.38 4795.90 4708.56 4469.82 3847.96
     %ಹೆಚ್ಚಳ 1.6 -0.4 3.4 -1.8 -5.1 -6.0
2.ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 138624.61 151600.16 176557.33 199411.06 191802.62 162632.12
     %ಹೆಚ್ಚಳ 14.4 9.4 16.5 12.9 -3.8 -7.90
3. ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)             
a)ಸರ್ಕಾರದಸಹಾಯಧನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 6410.19 8747.04 16597.92 17014.00 19520.98 18278.37
b) ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 5272.85 5698.38 8238.94 9259.37 9424.79 7357.64
c) ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 11683.04 14445.42 24836.86 26273.37 28945.77 25636.01
4. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ     (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 150307.65 166045.58 201394.23 225684.43 220748.39 188268.13
     %ಹೆಚ್ಚಳ 13.1 10.5 21.3 12.1 -2.2 -5.3

5. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

148166.11 180841.03 216153.14 232174.81 219375.73 202439.50

% ಹೆಚ್ಚಳ

15.8 22.1 19.5 7.4 -5.5 6.1

6.ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

-6459.97 -23448.91 -39595.78 -32763.75 -27573.11 -39807.38
7. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 2141.54 -14795.45 -14758.15 -6490.38 1372.66 -14171.37
8.. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) 2977.8 3268.4 3681.4 4235.1 4291.1 4226.5
    %ಹೆಚ್ಚಳ 12.6 9.8 12.6 15.0 1.3 -2.1

9. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)

3228.8 3579.8 4199.3 4793.1 4938.6 4892.7

    %ಹೆಚ್ಚಳ

11.2 10.9 17.3 14.1 3.0 0.7
10.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 3182.8 3898.8 4507.0 4930.9 4907.9 5261.0

    %ಹೆಚ್ಚಳ

14.0 22.5 15.6 9.4 -0.5 12.8
11. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ)   (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) -205.0 -630.4 -825.6 -695.8 -616.9 1034.5

12. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)    (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 

+46.0 -319.0 -307.7 -137.8 30.7 -368.3
             

 

Updated on: ಶುಕ್ರವಾರ, 7 April, 2017 - 13:34