ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

Updated on: ಸೋಮವಾರ, 24 July, 2017 - 13:25

 

I. ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ::

ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳು

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
2017-18
 
2018-19 (ಆಗಸ್ಟ್ 18ರವೆರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)
1.ಘಟಕಗಳು 39 39 40 40 43 44 45
2.ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

615

561

-392 -188 344 296 116
3.ದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

386

227

-621 -215 341 364 116
4.ಆಚರಣೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

6139

6473

6244 6216 6219 6143 6143
5.ಹೊಸ  ವಾಹನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ

549

838

197 0 101 1406 271
6.ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು  268 492 450 120 343 880 314
7.ಆಚರಣೆಯಾದ ವಾಹನಗಳು

6431

6775

6522 6401 6161 6677 6634
8.ಶೇಕಡ ರದ್ದತಿ  5.4 4.8 8.4 10.7 14.0 14.9 13.0
9. ದಿನವಹಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
     ಕಿಮಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
12.71 13.14 12.90 12.21 11.52 11.42 11.38
10.ವಾಹನ  ಉಪಯುಕ್ತತೆ 
     (ಕಿ.ಮೀ.) 
221.1 218.2 214.5 208.5 206.5 203.8 202.0
11.ಶೇಕಡ ವಾಹನ 
      ಬಳಕೆ
90.8 91.2 90.5 90.9 89.0 87.5 83.3
12.ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್  3.84 3.82 3.79 3.76 3.74 3.74 3.72
13.ಅವಘಡಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  3488 3521 2754 2570 2462 2024 522
14.ಅವಘಡಗಳ  ಪ್ರಮಾಣ 10,000 ಕಿಮಿ ಗೆ 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03
15.ಅಪಘಾತಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  378 370 388 338 299 293 112
16.ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ  0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
17.ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

34278

36079

36474 35554 34306 34114 33897

 

Updated on: ಬುಧವಾರ, 10 October, 2018 - 17:13

II.ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ:
 

ವಿವರಗಳು 2012-       13 2013-       14 2014-       15 2015-       16 2016-17 2017-18 2018-19 (ಆಗಸ್ಟ್-18
ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)
1. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 4638.38 4795.90 4708.56 4469.82 4205.20 4164.53 1741.84
     %ಹೆಚ್ಚಳ -0.4 3.4 -1.8 -5.1  -5.9 -1.0 -2.1
2.ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 151600.16 176557.33 199411.06 19180.62 177047.15 176470.60 76199.82
     %ಹೆಚ್ಚಳ 9.4 16.5 12.9 -3.8 -7.7 -0.3 -1.1
3. ಇತರೆ ಆದಾಯ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)               
a) ಸರ್ಕಾರದಸಹಾಯಧನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 8747.04 16597.92 17014.00 19520.98 21095.38 25828.00 8043.30
b) ಇತರೆ  5698.38 8238.94 9259.37 9424.79 12467.88 20400.91 4928.39
c)  ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 14445.42 24836.86 26273.37 28945.77 33563.26 46228.91 12971.69
4. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ     (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 166045.58 201394.23 225684.43 220748.39 210610.41 222699.51 89171.51
     %ಹೆಚ್ಚಳ 10.5 21.3 12.1 -2.2 -4.6 5.7 -1.2

5.  ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

180841.03 216153.14 232174.81 219375.73 236701.42 244460.97 102644.37

% ಹೆಚ್ಚಳ

22.1 19.5 7.4 -5.5 7.9 3.3 8.0

6.ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

-23448.91 -39595.78 -32763.75 -27573.11 -59654.27 -67990.37 -26444.55
7.ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ. style="background-color: rgb(245, 245, 245);">ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) -14795.45 -14758.15 -6490.38 1372.66 -26091.01 -21761.46 -13472.86
8.ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) 3268.4 3681.4 4235.1 4291.1 4210.2 4237.5 4374.7
    %ಹೆಚ್ಚಳ 9.8 12.6 15.0 1.3 -1.9 0.6 1.0

9. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ(ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)

3579.8 4199.3 4793.1 4938.6 5008.3 5347.5 5119.4

    %ಹೆಚ್ಚಳ

10.9 17.3 14.1 3.0 1.4 6.8 0.9
10.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 3898.8 4507.0 4930.9 4907.9 5628.8 5870.1 5892.9

    %ಹೆಚ್ಚಳ

22.5 15.6 9.4 -0.5 14.7 4.3 10.3
11. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ)   (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) -630.4 -825.6 -695.8 -616.9 -1418.6 -1632.6 -1518.2
12. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)    (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)  -319.0 -307.7 -137.8 30.7 -620.4 -522.5 -773.5
               

 

Updated on: ಬುಧವಾರ, 10 October, 2018 - 17:30