ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಸ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ-ಕಂ-ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ, ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ-ಕಂ-ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಖ್ಯೆ 1/2017, 2/2017 ದಿನಾಂಕ 5/12/2017 ಹಾಗೂ  1/2018, 2/2018  ದಿನಾಂಕ 23/3/2018 ರನ್ವಯ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ

ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ

1

ಕುಶಲಕರ್ಮಿ

ದಿನಾಂಕ:9/6/2018

ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02-00 ರಿಂದ 04-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

2

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ, ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ-ಕಂ-ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್

ದಿನಾಂಕ:10/6/2018

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ರಿಂದ 12-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

3

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ

ದಿನಾಂಕ:10/6/2018

ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02-00 ರಿಂದ 04-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

 

 ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತಿನನ್ವಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ (ಊಚಿಟಟ ಛಿಞಜಣ ) ವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.mybmtc.com ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 3/6/2018 ರಿಂದ 9/6/2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಚೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.mybmtc.com ಮೂಲಕವೇ  ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು. ಸೂಚಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

      ಅಭ್ಯಗಳು ನಿಗಧಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೂ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಗಳು ದಿನಾಂಕ 4/6/2018ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥತನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ (ಊಜಟಠಿ ಟಿಜ) ಸಂಖ್ಯೆ 7760991125, 7760991127, 080-22537409, 080-22537405 ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

 

ಕನ್ನಡ