ವಾಯುವಜ್ರ ಬಸ್ಸುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿಷಯ: ವಾಯುವಜ್ರ ಬಸ್ಸುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. * * * ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:19.02.2017 ರಿಂದ 30.04.2017 ರವರೆಗೆ ರನ್ವೇ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 17:00 ರವರೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ವಾಯುವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ವೇಳೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ & ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 91 ಅನುಸೂಚಿಗಳ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕ್ಲಿಕವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:19.02.2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ವಾಯುವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿದೆ. ¬¬¬¬¬¬¬¬ 1) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-4 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0000, 0330, 0400, 0500, 0530, 0600, 0700, 0715, 0800, 0845, 0900, 1000, 1130, 1405, 1830, 1900, 1930, 2000, 2100, 2145, 2200 & 2310 0000, 0030, 0205, 0500, 0520, 0600, 0630, 0700, 0730, 0845, 1605, 1700, 1745, 1810, 1900, 1920, 19401, 2000, 2230, & 2300. 2) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-5 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಬನಶಂಕರಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0135, 0230, 0300, 0320, 0400, 0500, 0600, 0630, 0720, 0750, 0840, 0900, 0930, 1300, 1330, 1410, 1515, 1530, 1545, 1605, 1700, 1725, 1750, 1820, 1920, 1940, 2000, 2020, 2045, 2055, 2140, 2200. 0030, 0135, 0255, 0400, 0425, 0500, 0520, 0610, 0630, 0700, 0720, 0750, 0805, 0905, 0935, 0950, 1045, 1105, 1135, 1505, 1530, 1615, 1730, 1735, 1750, 1810, 1945, 1955, 2030, 2125, 2230, 2305, 2320 3) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-5ಎ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0630, 0730, 1640, 1740, 2115, 2230 0435, 0525, 0920, 1000, 1910, 2025 4) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-6 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0400, 0430, 0500, 0600, 0730, 0805, 0830, 1400, 1500, 1600, 1700, 1720, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 0015, 0300, 0355, 0500, 0600, 0630, 0730, 0830, 1000, 1015, 1030, 1530, 1630, 1740, 1830, 1930, 2030, 2130. 5) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-6ಎ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0620, 0735, 0835, 1430, 1530, 1530, 1630, 1945, 2005, 2130 0230, 0530, 0630, 0830, 1005, 1105, 1710, 1800, 1910. 6) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-7 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0220, 0320, 0420, 0515, 0620, 0710, 0820, 0905, 1320, 1420, 1520, 1620, 1725, 1825, 1930, 2040, 2140. 0420, 0520, 0620, 0700, 0720, 0820, 0930, 1020, 1100, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2100, 2130, 2300, 2340. 7) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-7ಎ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0200, 0225, 0310, 0630, 0740, 0800, 0835, 1450, 1500, 1550, 1610, 1650, 1815, 1855, 1950, 2020. 0330, 0400, 0530, 0540, 0630, 0840, 0945, 1000, 1105, 1700, 1740, 1800, 1840, 1900, 2000, 2050, 2225 8) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-8 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಲೇಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಎಲೇಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0155, 0300, 0330, 0400, 0435, 0505, 0525, 0550, 0630, 0700, 0800, 0900, 1515, 1530, 1600, 1630, 1730, 1800, 1830, 1900, 1935, 2005, 2030, 2110, 2130, 2200, 2225, 2300. 2330, 0000, 0020, 0100, 0040, 0200, 0300, 0500, 0600, 0640, 0700, 0730, 0800, 0820, 0900, 0925, 0945, 1600, 1620, 1705, 1800, 1820, 1840, 1900, 1945, 2000, 2040, 2100, 2200, 2230, 2300. 9) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-8ಸಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಂದಾಪುರಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಚಂದಾಪುರ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0600, 0705, 0805, 0905, 1620, 2020, 2050, 2215. 0630, 0530, 0430, 0910, 1640, 1720, 1930, 2020. 10) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-8ಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0555, 0615, 1530, 1640, 1955, 2115, 0345, 0400, 0820, 0850, 1730, 1910. 11) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-9 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0015, 0105, 0200, 0345, 0400, 0425, 0435, 0440, 0500, 0525, 0540, 0600, 0625, 0645, 0655, 0705, 0725, 0800, 0820, 0840, 0905, 0920, 0945, 1400, 1425, 1440, 1450, 1505, 1520, 1530, 1545, 1620, 1640, 1705, 1720, 1730, 1745, 1755, 1805, 1820, 1830, 1840, 1900, 1915, 1920, 1930, 1945, 2010. 2035, 2050, 2100, 2110, 2140, 2200, 2210, 2230, 2300, 2325, 2355, 0030, 0050, 0100, 0130, 0205, 0235, 0310, 0330, 0410, 0455, 0510, 0535, 0545, 0600, 0620, 0640, 0700, 0710, 0720, 0745, 0800, 0825, 0845, 0900, 0920, 0940, 1010, 1040, 1050, 1105, 1130, 1230, 1300, 1520, 1545, 1600, 1610, 1625, 1645, 1700, 1740, 1810, 1840, 1850, 1915, 1930, 1940, 1950, 2000, 2015, 2025, 2045, 2105, 2130, 2155, 2230, 2245, 2305, 2325, 2350 12) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-10 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಂಸಿಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಎಂಸಿಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0210, 0320, 0345, 0350, 0410, 0430, 0440, 0525, 0540,0645, 0715, 0745, 0815, 0845, 0915, 1350, 1435, 1500, 1530, 1610, 1700, 1730, 1750, 1815, 1840, 1915, 2010, 2100, 2210, 2230. 0030, 0130, 0400, 0500, 0530, 0600, 0630, 0700, 0730, 0800, 0830, 0900, 0930, 1000, 1030, 1100, 140, 1625, 1700, 1730, 1820, 1900, 1930, 2000, 2015, 2030, 2100, 2130, 2200, 2330 13) ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎಎಸ್-12 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 0055, 0155, 0215, 0300, 0400, 0430, 0510, 0620, 0645, 0750, 0800, 1315, 1345, 1415, 1505, 1625, 1705, 1735, 1805, 1830, 1940, 2100, 2120, 2225 0025, 0230 0330, 0400, 0500, 0540, 0600, 0655, 0705, 0825, 0855, 0945, 0955, 1535, 1600, 1635, 1710, 1830, 1930, 2030, 2100, 2200, 2300, 2330 ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ www.mybmtc.com ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ