ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

Updated on: ಸೋಮವಾರ, 24 July, 2017 - 13:25
I. ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ:         
ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳು 2012-13 2013-14
 

2014-15

2015-16

 

2016-17

2017-18(ಮೇ-

17 ರವೆರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

1.ಘಟಕಗಳು  39 39 40 40 43 43
2.ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

217

334

-229 -28 3 21
3.ಆಚರಣೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

6139

6473

6244 6216 6219 6240
4.ಹೊಸ  ವಾಹನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ

549

838

197 0

101

197
5.ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು  268 492 450 120 343 140
6.ಆಚರಣೆಯಾದ ವಾಹನಗಳು

6431

6775

6522 6401 6161  6215
7.ಶೇಕಡ ರದ್ದತಿ  5.4 4.8 8.4 10.7 14.0 15.3
8. ದಿನವಹಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
      ಕಿಮಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
12.71 13.14 12.90 12.21 11.52 11.45
9.ವಾಹನ  ಉಪಯುಕ್ತತೆ 
      (ಕಿ.ಮೀ.) 
221.1 218.2 214.5 208.5 206.5 205.7
10.ಶೇಕಡ ವಾಹನ 
       ಬಳಕೆ
90.8 91.2 90.5 90.9 89.0 89.8
11.ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್  3.84 3.82 3.79 3.76 3.74 3.76
12.ಅವಘಡಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  3488 3521 2754 2570 2462 416
13.ಅವಘಡಗಳ  ಪ್ರಮಾಣ 10,000 ಕಿಮಿ ಗೆ 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
14.ಅಪಘಾತಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  378 370 388 338 299 50
15.ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ  0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07
16.ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

34278

36079

36474 35554 34306 34161

 

Updated on: ಬುಧವಾರ, 19 July, 2017 - 12:24

II.ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ:
 

ವಿವರಗಳು 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

2017-18
(ಮೇ-18 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

1.ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 4638.38 4795.90 4708.56 4469.82 4205.2 698.71
     %ಹೆಚ್ಚಳ -0.4 3.4 -1.8 -5.1 -5.9 -2.6
2.ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 151600.16 176557.33 199411.06 191802.62 177047.15 29003.18
     %ಹೆಚ್ಚಳ 9.4 16.5 12.9 -3.8 -7.7 -4.7
3. ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)             
a)ಸರ್ಕಾರದಸಹಾಯಧನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 8747.04 16597.92 17014.00 19520.98 21095.38 3515.84
b) ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 5698.38 8238.94 9259.37 9424.79 12467.88 1549.72
c) ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 14445.42 24836.86 26273.37 28945.77 33563.26 5065.56
4. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ     (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 166045.58 201394.23 225684.43 220748.39 210610.41 34068.74
     %ಹೆಚ್ಚಳ 10.5 21.3 12.1 -2.2 -4.6 -2.8

5. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

180841.03 216153.14 232174.81 219375.73 236701.42 37429.82

% ಹೆಚ್ಚಳ

22.1 19.5 7.4 -5.5 7.9 1.0

6.ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

-23448.91 -39595.78 -32763.75 -27573.11 -59654.27 -8426.64
7. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) -14795.45 -14758.15 -6490.38 1372.66 -26091.01 -3361.08
8.. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) 3268.4 3681.4 4235.1 4291.1 4210.2 4151.0
    %ಹೆಚ್ಚಳ 9.8 12.6 15.0 1.3 -1.9 -2.1

9. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)

3579.8 4199.3 4793.1 4938.6 5008.3 4875.9

    %ಹೆಚ್ಚಳ

10.9 17.3 14.1 3.0 1.4 -0.2
10.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 3898.8 4507.0 4930.9 4907.9 5628.8 5357.0

    %ಹೆಚ್ಚಳ

22.5 15.6 9.4 -0.5 14.7 3.7
11. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ)   (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) -630.4 -825.6 -695.8 -616.9 -1418.6 -1206.0

12. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)    (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 

-319.0 -307.7 -137.8 30.7 -620.4 -481.0
             

 

Updated on: ಬುಧವಾರ, 19 July, 2017 - 14:51