ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

Publication under Section 4(1)B
ಲಗತ್ತುಗಾತ್ರ
ಅಧ್ಯಾಯ-1-ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು.pdf338.49 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.pdf13.81 MB
ಅಧ್ಯಾಯ-3-ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.pdf177.96 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-4-ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು.pdf75.93 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-5-ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು.pdf134.15 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-6-ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪ್ರವರ್ಗಗಳು.pdf57.59 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-7-ಕಾರ್ಯನೀತಿ ರೂಪಣೆ,ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.pdf29.5 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-8-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು,ಪರಿಷತ್ತುಗಳು,ಇತರೆ ನಿಕಾಯಗಳು.pdf35 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-9-ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿವರ ಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕ.pdf510.6 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-10-ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳು ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.pdf4.1 MB
ಅಧ್ಯಾಯ-11-ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಯವ್ಯಯ.pdf38.8 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-15-ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು.pdf86.79 KB
ಅಧ್ಯಾಯ-16-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು.pdf278.46 KB
Updated on : ಬುಧವಾರ, 22 June, 2016 - 18:52